Huisregels

Daar er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen.


De algemene regels:

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen een plaats aangeboden wordt.
 • Laat waardevolle spullen niet onbeheerd achter in publieke ruimten van de praktijk.
 • De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor vermissing of schade aan, zowel direct als indirect, goederen van cliënten (geldt zowel in praktijkruimten als op het buitenterrein).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen?
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat?
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde
 • instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Deelname aan een training of cursus geschiedt op eigen risico.
 • Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de wet persoonsregistratie
 • Handdoeken zijn aanwezig in de praktijk, indien u het wenst kunt u uw eigen handdoek meenemen.

Gebruik oefenruimte

 • Bij deelname aan een training en/ of cursus wordt u geacht makkelijk zittende kleding, bij voorkeur sportkleding, te dragen alsmede schone (sport)schoenen.
 • Na gebruik van de apparatuur verzoeken wij u vriendelijk de gebruikte materialen te reinigen met de daarvoor aanwezige middelen.
 • Bij onvoldoende kennis van het apparatuur vraagt u altijd om uitleg van de aanwezige fysiotherapeut of assistent.
 • Houdt rekening met de aanwezigheid van andere cliënten.
 • AFP-Fysio is nooit verantwoordelijk voor vermissing of schade aan uzelf of aan uw eigendommen.
   
M.b.t. Outdoor Fysiotherapie
 • Mocht er sprake zijn van een specifieke (chronische) aandoening, dan is het wenselijk de instructeur/fysiotherapeut/begeleider hiervan op de hoogte te stellen, dit in verband met uw eigen veiligheid.
 • Blijf (voor uw eigen veiligheid!) altijd bij de instructeur/ fysiotherapeut/begeleider en indien van toepassing, bij de medecursisten.
 • Bij deelname aan een training/ cursus wordt u geacht makkelijke kleding te dragen.
 • Het verschuldigde bedrag voor de cursus en/ of abonnement wordt in één keer geïncasseerd.
 • Teruggave van het cursus- en of abonnementsgeld is niet mogelijk.
 • De inschrijving voor een training/ cursus/ abonnement is strikt persoonlijk en met het plaatsen van uw handtekening op het inschrijvingsformulier gaat u akkoord met gestelde bepalingen.
 • Samen met de instructeur/ fysiotherapeut/begeleider wordt bekeken op welke wijze en wanneer en/of gemiste trainingen ingehaald kunnen worden.

Privacy

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:
 • behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht
 • u heeft het om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen
 • alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen
 • gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens tenminste 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.


Huisregels