Betalingsvoorwaarden AFP-Fysio

Afspraak maken

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de
behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

 

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

 

3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen
dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt
verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere
ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook
wettelijke rente worden gevorderd.

 

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan
ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

 

Bovenstaande betalingsvoorwaarden zijn alleen van toepassing op onze fysiotherapeutische zorg.